Plaid yn datgelu rhaglen i greu 'cymru gyfiawn, gadarn, gref'

Fe wnaeth ymgeisyddion ac aelodau Plaid Cymru gwrdd yng Nghaerfyrddin i lansio maniffesto’r Blaid ar gyfer etholiad y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd fydd yn digwydd ar Fai 5ed – yr un diwrnod ag Etholiad y Cynulliad.

Ymgeisyddion Plaid Cymru ar gyfer rol Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn y pedwar llu fydd Arfon Jones (Gogledd Cymru), Linet Purcell (De Cymru), Darren Jones (Gwent) a Dafydd Llywelyn (Dyfed Powys).

Dywedodd Dafydd Llywelyn, ymgeisydd Plaid Cymru dros Ddyfed Powys, fod y maniffesto wedi ei ddylunio i greu ‘Cymru gyfiawn, gadarn, gref’ ac y byddai’r uchelgais hon yn cael ei chyflawni drwy dair prif flaenoriaeth.

Ychwanegodd y byddai Comisiynwyr Heddlu Plaid Cymru yn canolbwyntio ar greu timoedd heddlu cymunedol cryf i daclo trosedd yn ein cymunedau, gwarchod grwpiau bregus a chefnogi dioddefwyr, a torri’r gylchred o drosedd er mwyn lleihau troseddu yn y dyfodol.

Dafydd Llywelyn 

Wrth yn y lansiad, dywedodd Dafydd Llywelyn:

“Heddiw, bydd Plaid Cymru yn lansio ein maniffesto ar gyfer etholiad y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, sydd wedi ei ddylunio i sicrhau Cymru gyfiawn, gadarn, gref.

“Wrth galon ein cynlluniau mae ymrwymiad i ddiogelwch cymunedol, cefnogaeth i ddioddefwyr, a thorri’r gylchred o ail-droseddu.

“Os y cawn ein hethol, bydd Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Plaid Cymru yn gweithio i sicrhau fod gan pob rhan o Gymru dimoedd heddlu cymdogaethau cryf fydd yn torri trosedd yn ein cymunedau, fod grwpiau bregus a dioddefwyr yn cael eu gwarchod a’u cefnogi, a bod y gylchred o drosedd yn cael ei thorri mor aml a phosib.

“Mae’n parhau’n anomali annerbyniol mai Cymru yw’r unig genedl yn y Deyrnas Gyfunol heb reolaeth dros bolisiau heddlu a chyfiawnder. Rydym wedi ymrwymo i ddatganoli’r heddlu a chyfiawnder i Gymru ac i greu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i’n cenedl.

“Dylid grymuso ein gwlad fel ei bod yn medru olrhain polisiau sy’n gwasanaethu dinasyddion a chymunedau yma – amcan Plaid Cymru yw i weld cyfiawnder Cymreig mewn dwylo Cymreig.

“Mae Plaid Cymru yn rhoi buddiannau Cymru’n gyntaf bob tro – yn genedlaethol ac yn lleol. Byddai ein Comisiynwyr yn bencampwyr anghenion eu cymunedau, yn ogystal ag yn parhau i ymgyrchu yn erbyn toriadau o San Steffan sydd wedi gwanhau gwasanaethau’r rheng flaen.

“Yn bwysicaf oll, ein hamcan yw i sicrhau fod yr heddlu a chyfiawnder yn cael eu gweinyddu a’u gwasanaethu yma yng Nghymru mewn modd llawer tecach i’r bobl sy’n byw yma.

“Gofynnwn i bobl ledled y wlad roi’r mandad sydd ei angen arnom i sicrhau’r newid sydd ei angen ar Gymru.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.