WEDI DATGELU: Gwasanaeth hofrennydd newydd yr heddlu yn methu Dyfed Powys

Ni chafodd 86 y cant o geisiadau awyr ym mis Ionawr eu hanrhydeddu

Plaid Cymru yn cyhoeddi ymosodiad chwilboeth ar y Comisiynydd Heddlu ar ôl datgelu bod cefnogaeth awyr wedi ei GWRTHOD.

Hofrenydd

Yr wythnos hon amlygwyd y gwir syfrdanol y tu cefn i’r diffyg darpariaeth o hofrennydd heddlu yn Nyfed Powys ar ôl i Blaid Cymru datgelu sut nad yw’r gwasanaeth canoledig yn cyflawni’r addewid i drigolion lleol neu’r gwasanaeth heddlu.

Y llynedd fe gofrestrodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Christopher Salmon, y gwasanaeth heddlu lleol i Wasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS) sydd wedi’i ganoli- symudiad a achosodd terfyniad yr hofrennydd arbenigol ar Ionawr 1af 2016.

Mae Comisiynydd Salmon wedi cyfiawnhau ei gefnogaeth dros wasanaeth canoledig fel ffordd o arbed arian ac i gael mwy o adnoddau i’r heddlu. Fe groesawodd y buddion o wasanaeth 24 awr er i Ddyfed Powys ond angen cefnogaeth hofrennydd ‘ar ôl oriau’ 13 gwaith ym mhedair blynedd.

Amlygodd cais rhyddid gwybodaeth gan Blaid Cymru'r wythnos hon, yn ystod mis cyntaf gwasanaeth newydd y Comisiynydd na chafodd swm llethol o geisiadau am gefnogaeth awyr eu hanrhydeddu neu y gwrthodant gan NPAS.

Yn ystod 1 Ionawr a 31 Ionawr fe ofynnodd Heddlu Dyfed Powys am gefnogaeth awyr 14 gwaith. Anrhydeddwyd ond dau o’r 14 o geisiadau.

Mewn datganiad i’r wasg yr wythnos diwethaf (15 Mawrth) fe ddywedodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Christopher Salmon roedd NPAS methu bod yn bresennol mewn tri digwyddiad oherwydd “rhesymau eraill”.

Dangosodd gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru bod tri chais am gefnogaeth awyr wedi gwrthod oherwydd nad oedd asedau ar gael, amser hedfan annigonol i allu bod yn bresennol ac oherwydd bod NPAS eisoes wedi ymrwymo yng Ngwent.

Hefyd fe ddywedodd Mr Salmon yn ei ddatganiad ar Fawrth 15fed: “Mae darpariaeth awyr ar gael am 24 awr, pob dydd o’r flwyddyn, yn lle'r 12 awr yng nghynt.”

Fodd bynnag, datgelodd y wybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru er gwaethaf yr addewid o wasanaeth 24 awr, na chafodd pump o’r 6 cais am gefnogaeth awyr rhwng 8 o’r gloch y nos a 8 o’r gloch y bore eu hanrhydeddu.

Fe gychwynnodd Dafydd Llywelyn, cyn Prif Swyddog Troseddau a Dadansoddwr Cudd-wybodaeth ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, ac ymgeisydd Comisiynydd Heddlu Plaid Cymru yn etholiad mis Mai, ymosodiad chwilboeth ar Gomisiynydd Salmon. Dywedodd bod y pryderon a godwyd gan Blaid Cymru yn ystod yr ymgyrch a arweiniwyd gan Jonathan Edwards AS wedi eu sylweddoli o fewn wythnosau i derfyniad ein hofrennydd arbenigol.

Dywedodd Dafydd Llywelyn:

“Heb os mae’r amlygiad hwn yn ddamniol. Gyda’r gefnogaeth awyr presennol a groesawyd gan Comisiynydd Heddlu Salmon, mae Heddlu Dyfed Powys a’r trigolion mae’n gwasanaethu yn derbyn gwasanaeth sydd yn waeth na’r un roedd gennym cyn iddo ddechrau’r swydd.

“Fel rhybuddiodd Plaid Cymru drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae ein heddlu a chymunedau yn dod yn ail i anghenion Cymru drefol. Mae gennym gadarnhad bellach bod adnoddau wedi’u gwrthod i’n heddlu oherwydd roeddent naill ai yn rhy brysur mewn man arall neu oherwydd y byddai’n cymryd gormod o amser i’n cyrraedd.

“Yn y mis cyntaf na chafodd 86 y cant o geisiadau am gefnogaeth awyr eu hanrhydeddu. Ni chafodd 83 y cant o geisiadau am gefnogaeth awyr ar ôl 8 o’r gloch y nos eu hanrhydeddu. Gosododd Christopher Salmon ei enw ar wasanaeth 24 awr yr ydym bellach yn gwybod sydd brin yn bodoli.

“Rydym yn deall bod peth cefnogaeth awyr wedi ei thynnu yn ôl oherwydd roedd swyddogion ar y llawr wedi datrys y sefyllfa. Mae hyn yn awgrymu cynyddu arwyddocaol o amseroedd ymateb. Rwyf hefyd yn deall bod swyddogion ar y rheng flaen yn gwybod bod yr argaeledd o gefnogaeth awyr yn llai tebygol ac nad ydynt yn dueddol o wneud ceisiadau. Yn wir mae hynny’n fater o ofid mawr.

“Mae’r wybodaeth yn siarad dros ei hun. Trwy werthu ein hofrennydd arbenigol a methu gwrthwynebu agenda canoli ei gydweithredwyr yn y blaid Geidwadol, mae Christopher Salmon wedi methu pobl Dyfed Powys a’u heddlu.”

Arweiniodd Jonathan Edwards yr ymgyrch i ddiogelu’r hofrennydd heddlu arbenigol. Wythnos diwethaf fe dderbyniodd enwebiad ar gyfer Gwobr Grassroots Diploma ar gyfer ei ymgyrch. Yn sylwi ar y diffyg cefnogaeth awyr dywedodd:

“Nid oes dim llawenydd o gwbl i gael fy mhrofi’n gywir ynglŷn â chefnogaeth awyr yr heddlu. Mae pob pryder y codais yn y Senedd ynglŷn â diffyg adnoddau wedi eu sylweddoli o fewn pedwar wythnos gyntaf y gwasanaeth.

“Mae’n gywilydd llwyr i’r Comisiynydd Heddlu cyhoeddi datganiad i’r wasg yr wythnos diwethaf yn honni bod y gwasanaeth awyr yn ‘cyflawni’. Roedd yn ddim byd mwy nag ymgais i guddio methiant truenus a chanlyniadau damniol agenda canoli ei blaid. Fe ddylai wneud ymddiheuriad cyhoeddus am ei ddatganiad anonest.

“Mae Christopher Salmon wedi llywyddu dros gyfres o fethiannau. Os bod trigolion Dyfed Powys am Gomisiynydd Heddlu sydd yn mynd i wneud safiad dros eu gwasanaethu, mae angen iddynt ethol Dafydd Llywelyn ar Fai 5ed.”

Mae’r Comisiynydd Heddlu presennol eisoes wedi cytuno i werthu hofrennydd Dyfed Powys.

Dywedodd swyddogion Plaid Cymru maent wedi cyflwyno cais am wybodaeth bellach ynglŷn â chefnogaeth awyr yr heddlu drwy gydol mis Chwefror, a byddant yn parhau i chwilio am wybodaeth ar gyfer pob mis er mwyn datgelu cofnod o fethiannau’r gwasanaeth newydd a gytunwyd gan Christopher Salmon.

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.