Heddlu Dyfed-Powys 'Angen Gwella' - Adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth EM

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu’r toriadau i staff cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys, ar ôl i adroddiad gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) fynegi bod 'angen gwella' ar yr heddlu.

Mae ffigyrau yn dangos bu toriad o 26% i'r staff cynorthwyol, sydd yn llawer dyfnach na chyfartaledd Cymru a Lloegr o 19%. Daeth adroddiad HMIC i'r casgliad bod yna tanwariant sylweddol yn gyllideb Heddlu Dyfed Powys. Mae'n amlygu bod "y tanwariant yn dangos bu rhywfaint o ddiffyg dealltwriaeth ynghylch y gost gyfredol o blismona a chyflwyno arbedion yn raddol".

Mae'r blaid hefyd wedi tynnu sylw at y risg yn y cynigion o newid y cyflog ac amodau Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, fel rhan o doriadau gwerth 40% i gyllideb y Swyddfa Gartref, gydag AC Ceredigion Elin Jones yn codi'r mater yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Beirniadodd Dafydd Llywelyn, cyn Prif Swyddog Troseddau a Dadansoddwr Cudd-wybodaeth ar gyfer Dyfed Powys sydd yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer y Comisiynydd ym mis Mai, rheolaeth ariannol yr heddlu ar ôl iddynt caniatáu'r tanwariant wrth dorri gwasanaethau cymorth megis teledu cylch cyfyng a’r hofrennydd ymroddedig ar yr un pryd. Dwedodd;

"Mae ideoleg bresennol y Ceidwadwyr i dorri cyllidebau yn cael effaith andwyol ar ein gwasanaeth Heddlu lleol ac mae gimics fel lleihau'r praeseptau treth cyngor yn gynharach eleni i arbed ychydig o bunnoedd i’r trethdalwyr ar eu biliau blynyddol yn rhoi diogelwch pobl mewn perygl.

"Mae Plaid Cymru yn deall bod y swyddogaethau hyn yn hanfodol i gefnogi plismona rheng flaen yn ogystal â bod yn gyfleoedd cyflogaeth bwysig o fewn orllewin Cymru. Dyw dweud nad oes modd darparu’r swyddi a'r gwasanaethau hyn wrth danwario ar y gyllideb ddim yn gwneud unrhyw synnwyr rhesymegol.

"Mae'r adroddiad HMIC yn gyhuddiad damniol o gyfnod dair blynedd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Ceidwadol, ac o doriadau i blismona gan Lywodraeth y DU."

Yn y Cynulliad Cenedlaethol fe gododd Elin Jones y rôl bwysig mae gwasanaethau cymorth yr heddlu eu chwarae mewn cwestiynau i'r Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus. Amlygodd y newidiadau sy'n cael eu cynnig i dâl ac amodau gwaith Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.

Dywedodd Elin Jones, AC Plaid Cymru dros Geredigion;

"Mae PCSOs a staff cymorth eraill yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi plismona. Rwy'n bryderus iawn am y cynigion presennol gan Lywodraeth San Steffan i ailstrwythuro cyflogau, sydd yn amhoblogaidd iawn gyda PCSOs. Nid ydynt eisoes yn cael eu talu iawn am eu gwaith pwysig. Bydd unrhyw ymosodiadau pellach ar eu cyflog ac amodau yn newyddion drwg i blismona yn Nyfed Powys ac ardaloedd eraill ar draws Prydain.

"Gofynnais i'r Gweinidog i sicrhau bod San Steffan yn gwbl ymwybodol o'r anesmwythder yn ein cymunedau ac am y posibilrwydd o doriadau i amodau gwaith PCSOs, ac i staff cynorthwyol yr heddlu yn gyffredinol.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Dywedwch eich bod gyda ni

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu Dafydd i enill ond yr un mwyaf pwysig yw addo eich cefnogaeth a gadael Dafydd i wybod y byddwch yn pleidleisio amdano ar 5ed o Fai.